หน้าหลัก เกี่ยวกับหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาพข่าว/กิจกรรม การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 

ทำเนียบบุคลากร

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแพร่
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่
บริการประชาชน
สำนักงานจังหวัดแพร่
สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่
กรมส่งเสริมการปกครองฯ
กระทรวงมหาดไทย
 
หน่วยงานและโรงเรียนในสังกัด
สถานีขนส่งเทศบาลเมืองแพร่
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน
โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
(เริ่มนับ กันยายน 2558)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสในการรับทุนการศึกษาของเทศบาลเมืองแพร่ (วันที่ 1-26 กค. 59)
ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงป้ายต้อนรับฯ (วันที่ 21 มิ.ย 59)
ราคากลางโครงการจ้างขบวนแห่เข้าพรรษา (วันที่ 21 มิ.ย 59)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุึงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ร.ร.เทศบาลเหมืองแดง (วันที่ 20 มิ.ย 59)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณประตูใหม่หน้าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองแพร่ (วันที่ 15 มิ.ย 59)
ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขตเมืองเก่าเมืองแพร่เพื่อการท่องเที่ยวฯ ( วันที่ 13 มิ.ย 59 )
ราคากลางโครงการจ้างเหมายานพาหนะ(รถตู้) เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคเหนือ วันที่ 21-24 มิ.ย 2559 ณ อ.แม่สอด จ.ตาก
ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมประตูอาคาร เอนกประสงค์2 ร.ร สาธิตเทศบาลบ้านเซตวัน ( 26 พ.ค 59 )
ราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำภายใน รร.เทศบาลวัดสวรรคนิเวศ ( 26 พ.ค 59)
ประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับโรงเรียนสาธิตเชตวัน ปีการศึกษา 2559 ( ตั้งแต่1-14 มิ.ย.2559 )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ พ.ศ.2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เทศบาลเมืองแพร่ จัดอบรมโครงการผู้สูงอายุมีสุขภาพดี ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน( ตั้งแต่วันที่ 22-23 พฤษภาคม 59)

ขั้นตอนการขอรับข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองแพร่ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ( ตั้งแต่วันที่ 17-26 พ.ค 59 )
กำหนดจัดงานพิธีสวดเบิกสี่มุมเมืองและพิธีสืบชะตาเมืองแพร่ (วันที่ 25-26 เม.ย. 59)    
สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนันสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ( วันที่ 19เม.ย - 2พ.ค.59 )
ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ( วันที่ 11 เม.ย. 59 )
สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนันสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ( วันที่ 11-27เม.ย.59 )
ราคากลางโครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง 8 รายการ ( วันที่ 1 เม.ย.59 )
ราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมภายในซอยพิริยะ ( วันที่ 1 เม.ย.59 )
ราคากลางโครงการจ้างเหมาทำขบวนแห่งงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 ( วันที่ 1 เม.ย.59 )
ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง (วันที่ 4เม.ย.59)
รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2-4/5 จำนวน 2 อัตรา
รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล ตำแหน่งนายช่างโยธา ระดับ 2-4/5 และตำแหน่งวิศวกรโยธา ระดับ 3-5/6ว
ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2559 (ตั้งแต่วันที่ 4 มค - 30 เมย.59 )

ประกาศให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2559 ( ตั้งแต่วันที่ 4 มค - 31 มีค.59 )

ประกาศให้ผู้อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแสดงรายการฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ( ถึง 29 กพ .59 )
เพิ่มเติมประกาศเทศบาลเมืองแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามโครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา จากครอบครัวที่มีฐานะยากจนทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2559 ( 24 มี.ค.59 )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามโครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา จากครอบครัวที่มีฐานะยากจนทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2559 ( 24 มี.ค.59 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา จากครอบครัวที่มีฐานะยากจนทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2559 ( 22 มี.ค.59 )
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อคัดเลือกตามโครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา จากครอบครัวที่มีฐานะยากจนทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2559 ( ตั้งแต่วันที่ 14 - 18 มี.ค.59 )
ประกาศจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ บด อัด ( ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 24 มีค.59 )
ราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมและทาสีอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแพร ่( วันที่ 23 กพ.59 )
ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต) (วันที่ 29 มค.59)
เทศบาลเมืองแพร่จัดอบรม อสม.เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ต้านภัยโรคติดต่อ (วันที่ 8 มีค.59)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาตกแต่งสถานที่บริเวณวงเวียนน้ำพุสำหรับงานสมโภชเมืองแพร่ ( วันที่ 14 มค.59 )
ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาเหล็กคุมลานอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ( วันที่ 14มค.59 )
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษาของเทศบาลเมืองแพร่ ( ตั้งแต่วันที่ 25 มค.- 5 กพ.59 )
ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลหลักเมือง( วันที่ 21 ธค.58 )
ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสะพานห้วยแม่แคมทั้งสองด้าน ( วันที่ 24 พย.58 )
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (นักบริหารการศึกษา ระดับ 6) ( วันที่ 28 ตค.-11 พย.58 )
 
 

 

เทศบาลเมืองแพร่ กำหนดโครงการเทศบาลพบประชาชนออกพื้นที่

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 ที่ชุมชนเหมืองแดง ณ บริเวณวัดเหมืองแดง

ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงานและลูกจ้าง

เทศบาลเมืองแพร่จะลงพื้นที่พบปะประชาชน

 

เทศบาลเมืองแพร่ จัดอบรมโครงการผู้สูงอายุมีสุขภาพดี

เมื่อวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2559

ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน

 

เทศบาลเมืองแพร่จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ

ครูพี่เลี้ยงและผู้ดูแลเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 2 วันที่ 11 พฤษภาคม 2559

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่

 

เทศบาลเมืองแพร่จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ

ครูพี่เลี้ยง และผู้ดูแลเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1 วันที่ 2 พฤษภาคม 2559

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่

 

 

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลาประมาณ 15.50 น.

เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้าน

บ้านเลขที่ 210 / 1 หมู่2 บ้านท่าล้อ ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่

จังหวัดแพร่

 

 

เทศบาลเมืองแพร่ จัดพิธีสืบชะตาเมืองแพร่ ในวันที่ 26 เมษายน 2559

เมื่อเวลา 09.00 น. ณ บริเวณศาลหลักเมืองแพร่ เพื่อเป็นศิริมงคล

และเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในจังหวัดแพร่

 

 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลาประมาณ 16.00 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้าน

บ้านเลขที่ 95/2 หมู่5 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

 

 

จัดพิธีดำหัว คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแพร่

ประจำปี 2559

ในวันที่ 25 เมษายน 2559

 

 

จัดพิธีไหว้พระพรหม และเจ้าที่ เพื่อเป็นสิริมงคล เพื่อความเป็นสิริมงคล

เนื่องในโอกาสวันเทศบาล 25 เมษายน 2559

ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

 

 

จังหวัดแพร่ ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 35 / เทศบาลเมืองแพร่ /กองพันทหารม้า

ที่ 12 ค่ายพระยาไชยบูรณ์ (ม.พัน 12) อำเภอเด่นชัย จัดกิจกรรม

คลองสวยน้ำใสกำจัดวัชพืชและส่งกีดขวางลำน้ำ บริเวณคูเมือง (ประตูใหม่)

 

 

 

 

เทศบาลเมืองแพร่ อบรมร้านค้าหน้าโรงเรียนใส่ใจ

ผู้ บริโภคปลอดภัยจากโรคติดต่อในระบบทางเดินอาหาร

 

 

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 เวลาประมาณ 10.50 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้าน

บ้านเลขที่ 75/ 1หมู่4 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

 

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อฝ่ายบริการสาธารณสุข

เทศบาลเมืองแพร่จัดฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติ

ปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคตามโครงการป้องกันและควบคุม

โรคไข้เลือดออกเมื่อวันที่19 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่

 

 

ประมวลภาพวันสงกรานต์กับเทศบาลเมืองแพร่

ประจำปี 2559

“ดอกลมแล้งบาน สงกรานต์เมืองแป้ นุ่งหม้อห้อมแต้งามตา”

วันที่ 13-14 เมษายน 2559

 

 

 

  ภาพข่าวและกิจกรรมก่อนหน้า
 


จัดทำโดย... น.ส.อธิภัทร เวียงคำ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

เทศบาลเมืองแพร่ เลขที่ 12 ถ.ไชยบูรณ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร.054-511060 , โทรสาร 054-511555
E-mail : phraecity@hotmail.com

Copyright 2013-2015 www.phraecity.go.th All rights reserved.